Grey Velvet Blazer by: Mini Shatsu
Grey Velvet Blazer by: Mini Shatsu
Grey Velvet Blazer by: Mini Shatsu
Grey Velvet Blazer by: Mini Shatsu

Grey Velvet Blazer by: Mini Shatsu

Regular price $75.00 Sale price $26.00
Single-breasted blazer jacket.
Decorative sewn on pocket handkerchief.
Flap pockets.
Sewn on velvet arm band.
Inner lining.